سبزیجات (11)

غذای آماده سوخاری (18)

غذای آماده همبرگر (11)

نان،خمیر و سیب زمینی آماده (6)

9595 (7)

پیتزا نیمه آماده (4)